Back

Τίτλος σπουδών:  MEd Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η Γλώσσα

Επίπεδο πιστοποίησης:  Master (2ος κύκλος σπουδών)

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τύπος Προγράμματος:  Εξ αποστάσεως

Τύπος σπουδών:  Πλήρης ή Μερική Φοίτηση

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

Προσφέρεται από: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Πανεπιστήμιο Frederick) και Τμήμα Παιδαγωγικών Νηπιαγωγών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών μεταξύ Πανεπιστημίου Frederick (Κύπρος) και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σκοπός του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διαπολιτισμικές σπουδές και η Ελληνική ως 2η Γλώσσα», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε ανθρώπους που η επαγγελματική τους ενασχόληση απαιτεί αυξημένη διαπολιτισμική επίγνωση αλλά και σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο, είναι η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, η κατάρτιση αλλά και η εμβάθυνση στις διάφορες θεωρίες αλλά και στους στόχους μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, αυτό το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων που θα συμβάλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον όχι μόνο μέσω της αποδοχής και του σεβασμού του διαφορετικού, αλλά και μέσω της αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας, μέσα από μια καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας.

Παράλληλος αλλά απολύτως συναφής στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα θεωρίας και πράξης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η προσέγγιση σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας σε άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες και πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κ.λπ.).

Οι απόφοιτοι/ες του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες που συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα των πολιτισμών και εμποδίζοντας τον σχηματισμό στερεοτύπων και προκαταλήψεων απέναντι σε πρόσωπα και πολιτισμούς με την υπέρβαση κάθε μορφής εθνοκεντρικής αντιμετώπισης. Όλα αυτά θα κατακτηθούν μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που δίνει ουσία στα ανθρώπινα δικαιώματα προωθώντας την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των λαών, με απώτερο στόχο να οδηγηθούν οι κοινωνίες στην πρόοδο και την ειρήνη.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης Γλώσσας, επιδιώκεται, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες να έχουν αποκτήσει το κατάλληλο υπόβαθρο:

● σε επίπεδο γνώσεων: κατάκτηση της γνώσης των ιδιαιτεροτήτων της Ελληνικής και κατανόηση των βασικών παιδαγωγικών μοντέλων διδασκαλίας της,

● σε επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων: ικανότητα υιοθέτησης και εφαρμογής κατάλληλου παιδαγωγικού διδακτικού μοντέλου και ικανότητα διδασκαλίας της Ελληνικής σε άτομα με μεταναστευτική βιογραφία και αλλά και σε μέλη της Ελληνικής Ομογένειας απανταχού της γης, και

● σε επίπεδο αξιών: υιοθέτηση κουλτούρας ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και χωρίς διακρίσεις ή περιορισμούς εκμάθηση της Ελληνικής σε μαθητές/τριες μεταναστευτικής βιογραφίας και Έλληνες/ιδες και Ελληνοκύπριους/ες της Διασποράς.

Ο σχεδιασμός του μεταπτυχιακού προγράμματος έχει ως στόχο να προσφέρει στους/στις απόφοιτους/ες το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο βασισμένο στα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί/ες επιστήμονες και να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού.

Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας ενώπιον μαθητών/τριών με διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο.

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή να απασχοληθούν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σε οργανισμούς/ιδρύματα, δομές προσφύγων που προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα, ημικρατικούς οργανισμούς ή/και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, θα μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.

Δομή Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Μαθήματα Επιλογής 20
Μεταπτυχιακή Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ 90
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLINTER501 Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση / Η Παιδαγωγική και Κοινωνική Διάσταση 10
2 DLINTER502 Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση – Μεθοδολογία Διδακτικής της Ελληνικής ως 2ης / Ξένης Γλώσσας 10
3 DLINTER503 Διαπολιτισμική Θεωρία και Πράξη 10
4 DLINTER504 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτικό Υλικό για την Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 10
Μεταπτυχιακή Εργασία
Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLINTER511 Μεταπτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία Έρευνας και Προετοιμασία Ερευνητικής Πρότασης 10
2 DLINTER512 Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ: Υποβολή και Παρουσίαση Ερευνητικής Πρότασης 20
Μαθήματα Επιλογής
Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς 2ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLINTER505 Δημοκρατία, Ισότητα και Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση 10
2 DLINTER506 Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων 10
3 DLINTER507 Ταυτότητες και Ελληνική γλώσσα στη Διασπορά 10
4 DLINTER508 Ανάπτυξη Γλωσσικών Δεξιοτήτων και Στρατηγικών Προφορικού και Γραπτού λόγου 10
5 DLINTER509 Αξιολόγηση: Διαπιστωτικά και Αξιολογικά κριτήρια για την Ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα 10
6 DLINTER510 Εφαρμογές Λογοτεχνίας και Δημιουργικής Γραφής 10

1o Eξάμηνο 

Κωδικός  Όνομα  ECTS 
DLINTER501  Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση / Η Παιδαγωγική και Κοινωνική Διάσταση  10 
DLINTER502  Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση – Μεθοδολογία Διδακτικής της Ελληνικής ως 2ης / Ξένης Γλώσσας  10 
DLINTER503  Διαπολιτισμική Θεωρία και Πράξη  10 
  Σύνολο  30 

 

2o Eξάμηνο 

Κωδικός  Όνομα  ECTS 
DLINTER504  Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτικό υλικό για την Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας  10 
DLINTER511  Μεταπτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία Έρευνας και Προετοιμασία Ερευνητικής Πρότασης  10 
  Μάθημα Επιλογής  10 
  Σύνολο  30 

 

  3o Eξάμηνο 

Κωδικός  Όνομα  ECTS 
DLINTER512  Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ: Υποβολή και Παρουσίαση Ερευνητικής Πρότασης  20 
  Μάθημα Επιλογής  10 
  Σύνολο  30 

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας