Η Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ, οπότε κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π..

Παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες πιστοποίησης και εκπαίδευσης. Στελεχώνεται από προσωπικό με πολυετή εμπειρία στους τομείς της Πιστοποίησης, της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Μέσα από τις συνεργασίες που έχει συνάψει ήδη με Ελληνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, έχει αναβαθμίσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συνεργατών της, αυξάνοντας παράλληλα την κερδοφορία τους αλλά και τη διαφοροποίηση τους απέναντι στον ανταγωνισμό. Διαθέτει τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά Open College Network West Midlands Certificate in ESOL International για τα επίπεδα B1,B2,C1,C2 που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ. 

Είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και διαπιστευµένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015  και κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 (σε 120 περιγράµµατα) γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αµεροληψία και µε τεκµηριωµένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισµένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς ∆ιαπίστευσης των χωρών–µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).